无忧无虑中学语文网
首页 | 试卷 | 课件 | 教案 | 素材 | 作文
备课 | 中考 | 高考 | 学习 | 教师 | 读物
  
  
位置教案下载 >>初中综合教案 >>

人教版九年级上生字词

九年级上生字词
yāo ráo  fēng sāo  hóng zhuāng sù guǒ   yīdài tiān jiāo  mǎng mǎng  shāo xùn  jīn zhāo
妖娆 风骚    红 装素裹      一代天骄    莽莽    稍逊  今朝
tián pǔ  xuān rǎng   xǐ lǐ  qiǎng bǎo  wēn shēng xìyǔ   jìn gù  liú zhì  yīn yǎ sī lǚ
田圃  喧嚷    洗礼  襁褓   温声细语  禁锢  留滞  喑哑. 丝缕
suō yī  dòu lì fù yǔ  xī xī lì lì  yīn qín  jìng mì  méng lóng  chōng jǐng    qī xī
蓑衣 斗笠  赋予 淅淅沥沥 殷勤   静谧    朦胧   憧憬    栖息     
mí zú zhēn guì  níng wàng  chàn dòng  hūn yūn  xiá xiǎng  cǎo róng róng
弥足珍贵    凝望     颤动   昏晕   遐想   草茸茸
zhēng yǐn  xiè dú  shè miǎn  jiě pōu  gōu lóu  céng lèi   pián jìn  xīn wú páng wù
征引    亵渎  赦免   解剖  佝偻  层累   骈进   心无旁骛
jìng yè lè qún  duàn zhāng qǔ yì   bùèr fǎ mén  yán háng xiàng gù  qiáng guō bù shě
敬业乐群    断章取义    不二法门  言行相顾     强聒不舍
yǔn luò  zǔ zhòu  líng jiù  líng jià  ruì zhì  shǔ guāng  yú huī  hào hàn  shēn suì
陨落   诅咒  灵柩  凌驾  睿智   曙光    余晖  浩瀚  深邃
yùn hán  bù qū bù náo  mí liú zhī jì  mèi shàng qī xià  jiānér yǒu zhī  gū jūn fèn zhàn 
蕴涵  不屈不挠 弥留之际 媚上欺下   兼而有之    孤军奋战
lí mín bǎi xìng  nǎo xiū chéng nù  kè jìn zhí shǒu  dà jīng xiǎo guài  kuò rán wú lèi
黎民百姓      恼羞成怒   恪尽职守     大惊小怪   廓然无累
píng diào  yú cí  fú yè  chóng dǎo fùzhé  tì sì héng liú  zì zhī zhī míng  qì tūn dǒu niú
凭吊  谀词  扶掖  重蹈覆辙  涕泗横流   自知之明  气吞斗牛
tǎn tè  yī póu huáng tǔ  huà wéi wū yǒu  wú yǔ lún bǐ  nù bù kě è  méng fā  fán yǎn 
忐忑  一抔黄土   化为乌有    无与伦比  怒不可遏 萌发   繁衍
zhù lì  xiāo suǒ  jiā jǐng  rú xǔ  bǐ yí  zì suī  yīn huì  jiǎo huái  cháo xùn  è rán 
伫立  萧索   家景  如许 鄙夷 恣睢  阴晦   脚踝   潮汛  愕然
chī xiào  sè suǒ  zuò yī   dài sè  wǎng rán   gé mó   zhǎn zhuǎn    wǔ xíng quē tǔ
嗤笑   瑟索 作揖  黛色   惘然  隔膜   辗转       五行缺土
hòu shí  xī nào  qū chú  juē duàn  chuō pò  xiē sī dǐ lǐ   jié jū  zhàn qiáo  shà bái 
厚实  嬉闹   驱除 撅断    戳破  歇斯底里  拮据  栈桥   煞白
shí ná jiǔ wěn  yǔ rì jù zēng  mǔ lì  láng bèi   shā yǎ  fā jiǒng  chōu yē  huǎng hū 
十拿九稳    与日俱增  牡蛎  狼狈   沙哑 发窘   抽噎   恍惚
quán suō  zān zǐ  chū fēng tóu  léng jiǎo fèn míng    xī xī sū sū     máo máo là là 
蜷缩   簪子   出风头    棱角分明   窸窸窣窣    毛毛剌剌
láng láng shū shēng  dū nɑnɡ  piě zuǐ  gēn shēn dì gù  zī zībùjuàn  jí qǔ  yuān bó 
琅琅书声      嘟嚷  撇嘴   根深蒂固   孜孜不倦  汲取  渊博
bùyán ér yù  qiè ér bù  shě  gé wù zhì zhī  xiù shǒu páng guān  zǎo shì  jiǎo xiá 
不言而喻  锲而不舍   格物致知   袖手旁观     藻饰   狡黠
jié nán lún lǐ zhì ài  xún zhāng zhāi jù  wèi tóng jiáo là  chuī máo qiú cī  bùqiú shèn jiě
诘难 伦理 滞碍 寻章摘句     味同嚼蜡   吹毛求疵    不求甚解
kuáng wàng zì dà  yǎo wén jiáo zì  yīn xiǎo shī dà  huō rán guàn tōng  kāi juàn yǒu yì 
狂妄自大      咬文嚼字   因小失大    豁然贯通    开卷有益
jǔ jué  cōng yǐng  jiǎo qíng  yào jué  xuán xū  miǎo máng  wū miè  chá  kuāng piàn   
咀嚼   聪颖   矫情   要诀  玄虚   渺茫   污蔑  搽   诓骗
jǐ liáng  qián pú hòu jì  huái gǔ shāng jīn  wéi mín qǐng mìng  chēn guài  gān gà 
脊梁   前仆后继   怀古伤今     为民请命     嗔怪   尴尬
bié niù  nín dì  yuàn chàng  shěng dé  òu  nuò nuò lián shēng  wū zì  chěng biàn  
别拗  恁地  怨怅   省得   怄 诺诺连声     兀自   逞辩
wān kǒu gē shé  gòu dang  miàn miàn xiàng qù   jī lèi   fèi fǔ   shìcái fàng kuàng 
剜口割舌    勾当    面面相觑    鸡肋   肺腑  恃才放旷
bāo biǎn  shí qì  shǎng  yáng zhuāng  zèn hài  bǐng qǐng  huò luàn  dǎo yùn  tiǎn zhe 
褒贬   食讫  晌    佯装    谮害   禀请   惑乱    倒运  腆着
shě yǔ  yāng jí  guǎn dài  shāng zhuó  xù gōng  xiāng yǔ  wéi wéi lián shēng  jiè yuán 
舍与  央及   管待   商酌    叙功   相与  唯唯连声     解元
cuì yī kǒu  nì fán  zhèng zhèng   xiào yín yín  chá fàn wú xīn  wā xīn sōu dǎn 
啐一口   腻烦   怔怔    笑吟吟    茶饭无心   挖心搜胆
jīng xuè chéng jù    
精血诚聚 
 点击本地免费下载

相关资料

  人教版九年级上课外文言文阅读训练
  人教版九年级(上)文言文阅读训练(4篇)
  人教版九年级上语文暑期检测卷(2份)
  人教版九年级上古诗词赏析
  高要市第二中学2014--2015学年人教版九年级第一学期学前考试语文试卷
  2015届人教版九年级上实践与探究三
  人教版九年级上册文言文复习资料
  人教版九年级上名著导读归纳与训练
  云南2014年人教版九年级上文言文期末复习ppt课件
  泸州七中语文学科人教版九年级上综合检测试卷
  人教版九年级上册课内外古诗文默写
  人教版九年级上学期语文现代文阅读训练
  人教版九年级语文上册古诗词默写题汇编
  2014年10月九年级期中现代文阅读练习卷
  古泉中学2014年人教版第一学期开学检测九年级语文试卷
  人教版九年级(上)语文期末复习文学常识篇ppt课件
  九年级上语文拓展阅读
  2014年人教版九年级语文上册综合复习题
  人教版九年级上古诗和文言文复习巩固卷
  人教版九年级语文上册《课外古诗词》默写训练题
  2013年人教版九年级上生字词练习试卷
  龙山中学2013人教版九年级上语文课内文言文复习
  人教版九年级上语文古诗背诵默写检测
  人教版九年级上册语文复习练习
  九年级上语文阅读指导纲要
  2013年人教版九年级上语文试题
  九年级上课外文言文练习
  人教版九年级上语文课文题目及作者串联
  人教版九年级上册课内现代文阅读复习卷
  人教版九年级上复习资料--文言文

    
    

电脑版   版权所有 无忧无虑中学语文网   浙ICP备05019169号