无忧无虑中学语文网
首页 | 试卷 | 课件 | 教案 | 素材 | 作文
备课 | 中考 | 高考 | 学习 | 教师 | 读物
  
  
位置试卷下载 >>小学 >>六年级下 >>

人教版六年级下第三单元、第四单元拼音测试

词语盘点  第三单元 
  读读写写
shū jí       hán hu       jiān ruì      chōu tì       kǒnɡ bù      cū bào      
(        ) (        ) (       )   (         ) (         ) (        )
mó ɡuǐ   féi pànɡ    kǔ xínɡ    cán bào     fěi tú    jū liú     wō tóu      bō xuē
(          )(        ) (       ) (       ) (       )(         ) (         ) (        )
  xīnɡ wànɡ    jiě jiù      āi sī     luàn pénɡ pénɡ    chuī shì yuán   sǐ dé qí suǒ
(        )  (        ) (        )(                )     (             ) (            )
  jīnɡ bīnɡ jiǎn zhènɡ          zhònɡ yú tài shān       qīnɡ yú hónɡ máo
(                       )      (                      )  (                        )
   读读记记
  zhàn dì      tū jī      xiàn rù     chōnɡ jǐnɡ    zǔ jī       diǎn rán     xìnɡ mìnɡ
 (       )(       )(         )(           )(         )(         ) (           )
  jiāo jí      shěn yuè    chén shè      jí qí       zhuàn yǐ     ɡé bì        sī suǒ
(      ) (        ) (        )(         )(          )(         )(           )
  rè ténɡ ténɡ
(              )
 囚歌(叶挺)
                     ,                    ,                        
                    ,                     —                       
                    :                   !                         ,                 
                                     
词语盘点  第四单元   读读写写
  ɡuāi qiǎo     wéi qún     yìnɡ bì      liè fènɡ     chú chuānɡ     jī’è        lǐ bài
 (          )(          )(         )(          )  (            )(        )(       )
  shēnɡ xiù   róu zhòu    hūn’àn     mī fenɡ     sǒnɡ jiān       yī lǚ       dú dǎ
 (         ) (        )(         )(          ) (          ) (          )(          )
  piě zuǐ        qī fù       chōu yē      xiá zi     dònɡjiānɡ    dòu xiào    cuàn ɡuò
(         )(         )(         )(          )(           )(           )(          )
   ɡū ér       dǎ jiǎo      tián mì    shènɡ dàn jié     hēi hū hū     xiào mī mī
(        )(          )(         )(                 )(            )(               )
   读读记记
   wú  lài    xiōnɡ hàn  cǎn bái    jiù yuán    dàn wànɡ     yōu yù    qǐ chū
 (       )(          )(        )(          )(         )(         )(           )
   kǔ mèn   xiāo jí    yóu shǒu hào xián  luò huānɡ ér táo    yú ɡuàn ér rù
 (      )(         )(                    )(                  )(                   )
   mǎn bù zài hū      tiān yá hǎi jiǎo    wén suǒ wèi wén     yǔ shì ɡé jué
 (                  ) (                  ) (                 )(                   )
 1.正直                       。    2.眼泪                         
3.最伟大                      。    4.人                          
5.守信                                  
6.使                                                        
7.只有                                                      
8.一个人                                                    
 

相关资料

  人教版六年级下四、五单元学习要点试题
  人教版六年级语文下册第一单元独立作业题
  人教版六年级语文下册第一单元试卷

    
    

电脑版   版权所有 无忧无虑中学语文网   浙ICP备05019169号